Zó kan uw woning in Heer&Meester eruit gaan zien

In het plangebied Heer&Meester kunt u uw eigen woning laten realiseren. Natuurlijk heeft u bij uw bouwplannen te maken met de voorwaarden zoals de gemeente die heeft opgesteld.
Op deze website en in uw individuele kavelpaspoort kunt u hier meer over lezen. Met deze randvoorwaarden in de hand kunt u samen met uw architect uw nieuwe woning op maat vormgeven, passend binnen de visie die de gemeente heeft.

Een plan, geïnspireerd op de omgeving

Bij de ontwikkeling van Heer&Meester staat voorop dat het een hoogwaardig project moet
worden. Het gebied moet een open karakter krijgen, met vrijstaande bebouwing. De inspiratie voor het plan is deels terug te vinden in het bestaande dorp Hekelingen.
In Heer&Meester keren elementen die beeldbepalend zijn voor Hekelingen terug: de structuur van de sloten en agrarische kavels, van de historische dijken en van de bebouwing en het groen. Binnen het stedenbouwkundig raamwerk dat de gemeente voor ogen heeft, kan er een gevarieerd architectonisch beeld ontstaan. Tegelijkertijd blijft ook de architectonische samenhang gewaarborgd. Die samenhang wordt vooral gewaarborgd door aansluiting te zoeken bij de ‘dorpse’ architectuur, met kappen en typerende materialen
en kleuren.

Hoe gaat het plan straks vorm krijgen?

De stedenbouwkundige structuur volgt de landschappelijke ‘onderlaag’ die al op het
grondgebied van Heer&Meester is terug te vinden. Die onderlaag is straks ook terug te
vinden in de openbare ruimte. In het westelijk deel van Heer&Meester zijn lanen voorzien,
die lopen in de richting van noord naar zuid. Het oostelijk deel van Heer&Meester kent
een meer oost-west gerichte structuur van lanen. Door te kiezen voor ‘gesloten’ bouwblokken, komen de voor- en achterkanten van de kavels niet met elkaar in conflict.
Op de overgang naar het open landschap zijn vijf landgoedkavels ingepast. Twee
landgoedkavels zijn op een eiland aan het eind van de lanen gesitueerd, drie kavels
zijn gesitueerd op extra grote percelen. In de noordwesthoek van het plan Heer&Meester is een nieuw dorpshuis gerealiseerd.