Bestemmingsregels
 1. voor het kavel geldt een maximaal bebouwingsvolume in m3 (bovengronds, kelders niet meegerekend) van 1,0 x de kavelgrootte in m2.
 2. binnen de bestemming “Woondoeleinden” geldt de volgende zonering:
A. Tuin
Hier mag niet worden gebouwd, met uitzondering van uitbouwen van ondergeschikte betekenis aan de woning tot een diepte van 1.50 meter binnen de aangegeven zone.
B. Bouwvlak
Kavel type Ba
De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 3 meter en maximaal 4,5 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen; bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf wor- den gebouwd.

Kavel type Bb en Bc
De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 4,5 meter en maximaal 6 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen; bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf worden gebouwd.
C. Erf
Binnen de aanduiding Erf mogen bijgebouwen worden gerealiseerd. Voor bebouwing geldt een maximale goothoogte van 3 meter en een maximale nokhoogte van 4,5 meter.
Welstandsregels bebouwing
 1. hoofdgebouw met kap, nok in de op plankaart aangegeven richting.
 2. dakbekking: pannen, leien of riet.
 3. gevelmateriaal hoofdzakelijk steenachtig.
 4. de bebouwing moet een harmonieus geheel vormen zowel op zichzelf als in relatie tot zijn omgeving.
 5. bijgebouwen dienen in dezelfde architectuur als de hoofdbebouwing uitgevoerd te worden.
 6. de welstandscriteria die gelden voor C4 gebieden van de welstandsnota.

Voor de beoordeling van bouwplannen heeft de gemeenteraad in de Beleidsnota Welstand regels vastgesteld met het doel dat er een goed verzorgde omgeving ontstaat. De aard van deze regels is gekoppeld aan het (gewenste) stedenbouwkundig karakter van een gebied.

Naast algemene criteria, zoals opgenomen in het kavelpaspoort, gelden voor Heer&Meester volgens hoofdstuk C4 zogenaamde abso- lute criteria. Deze criteria zijn te vinden in de Beleidsnota Welstand en te raadplegen via de gemeentelijke website.

Erfafscheidingen openbaar-privé
 1. instandhouden en onderhouden van een beukenhaag tussen kavel en openbaar gebied op een hoogte van 1,2 meter (uitgezonderd langs water).
 2. (sier)hekwerken en/of schuttingen zijn niet toegestaan.
 3. toegangshekken zijn alleen toegestaan ter plaatse van de inrit met een maximale breedte van 3 meter en een maximale hoogte van 1,4 meter en ter plaatse van een looppoort met een breedte van maximaal 1,2 meter.
Erfscheidingen privé-privé
 1. de erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn dienen gevormd te worden door groene erfafscheiding met een hoogte van 1,2 meter.
 2. om het groene karakter van de wijk te ondersteunen dienen de overige erfscheidingen in levend groen materiaal uitgevoerd te worden. De erfscheidingen mogen maximaal 2 meter hoog zijn.
 3. (sier)hekwerken en/of schuttingen zijn niet toegestaan.
Parkeren
 1. minimaal 2 parkeerplaatsen /opstelplaatsen op eigen erf (exclusief garages).
 2. als sprake is van uitoefening van vrij beroep en/of bedrijfsmatige activiteit dienen hiervoor de noodzakelijke parkeervoozieningen te worden getroffen op eigen kavel.
 3. één inrit per kavel, locatie nader te bepalen; breedte 3 meter.
Nieuw: flexibele kavels en uw eigen eiland

In vergelijking met de eerste fase zijn er voor deze fase een aantal aantrekkelijke uitbreidingen van het concept. Zo bent u niet langer meer gebonden aan vooraf opgestelde kavelmaten. U kunt zelf bepalen hoe groot uw kavel wordt door het kiezen van de kavelbreedte. Kavelgroot- tes kunnen hierdoor variëren van minimaal 755m2 tot wel ruim 2100 m2. Daardoor heeft u nu nog meer mogelijkheden, ook financieel, om een kavel naar uw eigen idee af te nemen.

Ook nieuw in deze fase is de aanleg van een echt eiland in het plangebied. Het eiland maakt deel uit van de te verkopen kavels: hier kunt alleen, maar ook samen met anderen wonen!

Kavel Ba1 - 787-1254 m2
De breedte van dit kavel is minimaal 20,7 meter en maximaal 33 meter. De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 3 meter en maximaal 4,5 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen. Bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf worden gebouwd. Kap is voor dit type verplicht waarbij de nokrichting vrij is.
Kavel Ba2 - 787-1254 m2
De breedte van dit kavel is minimaal 20,7 meter en maximaal 33 meter. De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 3 meter en maximaal 4,5 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen. Bijgebou- wen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf worden gebouwd. Kap is voor dit type verplicht waarbij de nokrichting vrij is.
Kavel Bb1 - 755-2018 m2
De breedte van dit kavel is minimaal 22,5 meter en maximaal 55,3 meter. De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 4,5 meter en maximaal 6 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen; bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf worden gebouwd. Kap is voor dit type niet verplicht; hier is een plat dak toegestaan.
Kavel Bc1 - 787-1254 m2
De breedte van dit kavel is minimaal 20,7 meter en maximaal 33 meter. De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 3 meter en maximaal 4,5 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen. Bijgebou- wen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf worden gebouwd. Kap is voor dit type verplicht waarbij de nokrichting voorgeschreven is.
Kavel Bc2 - 787-1254 m2
De breedte van dit kavel is minimaal 20,7 meter en maximaal 33 meter. De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 3 meter en maximaal 4,5 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen. Bijgebou- wen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf worden gebouwd. Kap is voor dit type verplicht waarbij de nokrichting voorgeschreven is.
Kavel Bb2 - 755-2018 m2
De breedte van dit kavel is minimaal 22,5 meter en maximaal 55,3 meter. De hoofdbouwmassa moet binnen dit vlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 4,5 meter en maximaal 6 meter en de totale hoogte mag maximaal 11 meter bedragen; bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het Bouwvlak en binnen de aanduiding Erf worden gebouwd. Kap is voor dit type niet verplicht; hier is een plat dak toegestaan.
Eiland kavel - 2105 m2

Bestemmingsregels

 1. Per landgoedkavel mogen maximaal 4 woningen met een gezamelijke inhoud (inclusief evt. gebouwde parkeervoorzieningen en bijgebouwen) in m3 van maximaal 1,2 x de kavelgrootte in m2 worden gerealiseerd.
 2. Op de landgoedkavel dient een markant bouwmassa/ensemble in het verlengde van het hart van de bomenlaan gesitueerd te worden.
 3. Binnen de bestemming “Woondoeleinden” met de nadere aanduiding “landgoed” geldt de volgende zonering:
A. Tuin
Hier mag niet worden gebouwd, met uitzondering van uitbouwen van ondergeschikte betekenis aan de hoofdbouwmassa tot een diepte van 1.50 m.
B. Bouwvlak
De hoofdbouwmassa, eventuele bijgebouwen en andere bouwwerken zoals tuinmuren en terrasafschermingen moeten binnen het op de plankaart aangegeven Bouwvlak worden gerealiseerd; de goothoogte bedraagt minimaal 6 m en maximaal 9 m en de totale hoogte mag maximaal 14 m bedragen. De goothoogte mag incidenteel worden overschreden tot een hoogte van 11 m ten behoeve van torentjes e.d.
Welstandsregels bebouwing
 1. Hoofdgebouw en bijgebouw(en) mogen zich architectonisch onderscheiden van de overige bebouwing in Heer&Meester.
 2. Het geheel (inclusief toegangsbrug) moet een harmonieus geheel vormen zowel op zichzelf als in relatie tot zijn omgeving.
 3. Bijgebouwen, geveltoevoegingen (o.a. erkers) en bouwwerken geen gebouw zijnde dienen in dezelfde architectuur als de hoofdbebouwing uitgevoerd te worden.
 4. De welstandscriteria die gelden voor C4 gebieden van de welstandsnota.
Erfscheidingen openbaar-prive
 1. Groene afscheidingen binnen een zone van 3 m langs het water mogen maximaal 1.20 m hoog zijn.
 2. (Sier)hekwerken en/of schuttingen zijn niet toegestaan.
 3. Er mogen geen terrassen minder dan 1,5 m van en / of steigers- of vlonders in of boven het water worden aangebracht. De beschoeiing is kavelgrens. Voor het onderhoud dient een strook van 1,5 m beschikbaar te blijven.
 4. Een hek met een maximale breedte van 3 m is alleen toegestaan ter plaatse van de toegangsbrug.
Afscheidingen op het kavel
 1. Om het groene karakter van de wijk te ondersteunen dienen groene afscheidingen toegepast te worden.
Parkeren
 1. Minimaal 3 parkeerplaatsen / opstelplaatsen per landgoedkavel op eigen erf. Indien meer danéén woning op het kavel minimaal 2 parkeerplaatsen per woning inpandig oplossen.
 2. Als sprake is van uitoefening van vrij beroep en/of bedrijfsmatige activiteit dienen hiervoor de noodzakelijke parkeervoorzieningen te worden getroffen.
Ontsluiting
 1. De ontsluiting van het perceel dient als een brug uitgevoerd te worden.